วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Conjunction 2


Neither...nor
แปลว่า "ไม่ทั้งสอง" ใช้สำหรับปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ถ้าไปควบประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาเอกพจน์หรือ
พหูพจน์นั้น ต้องถือตามประธานตัวหลังเช่นเดียวกัน เช่น
Neither her friends nor she speaks Chinese.
ทั้งเพื่อนของเธอและเธอไม่พูดภาษาจีน
Neither you nor he studies mathematics.
ทั้งคุณและเขาไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ เป็นต้น
as well as
แปลว่า "เช่นเดียวกันกับ" เมื่อไปควบประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาเป็นพจน์อะไรนั้นสำหรับตัวนี้ต้องถือเอาตาม ประธานที่อยู่ ข้างหน้า เช่น
Manop as well as his friends is playing football.
มานพก็เช่นเดียวกันกับเพื่อนของเขากำลังเล่นฟุตบอล
He as well as I is sick.
เขาก็เช่นเดียวกันกับผมไม่สบาย เป็นต้น
Not only...but also
แปลว่า "ไม่เพียงแต่...เท่านั้น แต่ยัง อีกด้วย" เราใช้สันธานวลีคำนี้ เพื่อเน้นน้ำหนักของข้อความ
ทั้งสองอย่างให้เด่นชัดขึ้นแต่สิ่งที่นำมาให้ ใช้หรือกล่าวถึงนั้น ต้องมีความสามารถไปทางเดียวกัน เช่น ดีก็ดีด้วยกัน เช่น
Malisa is not beautiful but also clever.
มาลิสาไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีกด้วย
Wichai is not only stupid but also lazy.
วิชัยไม่ใช่เพียงแต่โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย
not only.......but also
"อนึ่งถ้า" ไปใช้เชื่อมประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาเป็นพจน์อะไรนั้นต้องถือตามประธานตัวหลัง
Not only your friends but also your sister wants to see the cinema tonight.
ไม่เพียงแต่เพื่อนของท่านเท่านั้น แต่น้องสาวของท่านด้วยที่ต้องการไปดูหนังคืนนี้
Not only I but also my friends are studying English every day.
ไม่เพียงแต่ผมเท่านั้น แต่เพื่อนของผมอีกด้วยที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษทุก ๆ วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น