วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เฉลยแบบฝึกหัด Reading/Piece of Information ข้อ ที่ 2

กรุงลอนดอน (UPI) นักโบราณคดีได้ขุดพบซากโครงกระดุกมนุษย์ยุค 92,000 ปีที่แล้ว ซึ่งการค้นพบดังกล่าวขัดแย้งกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่มีมาก่อน เพราะกะรดูกที่ขุดพบมีอายุเก่าแก่กว่าสิ่งมีชีวิตที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเป้นบรรพบุรุษของมนุษย์ นักวิจัยกล่าว

ข้อที่ 2 ตอบ 3
อธิบาย
ข้อมูลเฉพาะที่คุณสามารถหวังได้จากข่าวนี้คือ.............
ตัวเลือกที่ 1 "คำอธิบายของทฤษฎีวิวัฒนาการเก่ากับทฤษฎีใหม่"
ตัวเลือกที่ 2 "คำโต้แย้งของผู้เชี่ยวชาญในมนุษย์ยุคแรกกับสิ่งที่ค้นพบ"
ตัวเลือกที่ 3 "คำอธิบายการค้นพบใหม่และผลกระทบต่อทฤษฎีวิวัฒนาการเก่า"
ตัวเลือกที่ 4 "การเปรียบเที่ยบระหว่างซากกระดูกใหม่และกระดุกที่ค้นพบก่อนหน้านี้"

นักเรียนครับ จากข่าวข้างบนนักเรียนจะเห็นว่าการเกิดทฤษฎี อยู่ 2 อย่างครับ คือการค้นพบใหม่และทฤษฎีเก่านะครับ เมื่อเราอ่านพาดหัวข่าวแล้วเราก็คาดหวังว่าเค้าจะอธิบายถึงการค้นพบใหม่ที่เพิ่งจะมีการขุดพบและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะการค้นพบใหม่นี้ ขัดแย้งต่อความเชื่อเดิมของเรานะครับ จึงต้องกล่าวถึงผลกระทบนะครับ

Vocab ยาก :)
archaeologist (n) = นักโบราณคดี
unearth (v) = ขุดพบ
skeletal (adj) =เกี่ยวกับโครงกระดูก
remain (n) =ซาก
evolutionary (adj) = ที่มีวิวัฒนาการ
creature (n) = สิ่งมีชีวิต
ancestor (n) =บรรพบุรุษ
specific (adj) = เฉพาะ

................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น