วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด conjunction พร้อม เฉลย By KPN

แบบฝึกหัด
จงเติม
conjunction ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดลงในช่องว่างต่อไปนี้ คำที่กำหนดให้เติมได้แก่ : and, or, but, as, because
so, until, either...or, neither...nor, as well as, not noly...but also
1. .............. he or you are to go to see the lawyer this evening.
2. A boy.............. a girl are learning English now.
3. Suchat is..............clever.............. diligent.
4. She is ill..............she goes to hospital.
5. They nust wait..............their parents return here.
6. Prachuab..............his friends is doing his exercises.
7. Although he is a fool..............he is honest to everybody.
8. He is punished..............he was absent for school yesterday.
9. ..............Sak..............his relatives are working in the field.
10. Rice.............. curry is very nice food for Thais.
11. We like him..............he is honest.
12. You..............I are a student of English.
13. Suphat is..............writing.............. speaking.
14. Danai doesn't do his homework..............he is very lazy.
15. She her nother goes to the temple on Sundays.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น